Wat doet een Ouderraad (OR)?


De OR had in het verleden een wettelijke status, maar deze is louter uit deregulerings-oogpunt verdwenen.

In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is daarom niets geregeld over de OR.

Een OR functioneert naast de medezeggenschapsraad (MR), het bestuur, het team (basisonderwijs) en de directie.Voorbeelden van taken zijn o.a.:

*
Gevraagd of ongevraagd adviseren aan de MR als geheel of aan de oudergeleding in de MR over
(met name) die aangelegenheden die de ouders aangaan.


Medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten in overleg met en onder
verantwoordelijkheid van de schoolleiding.