Wat doet een Medezeggenschapsraad (MR)?


De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad.
Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school.
De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.
De MR kan fungeren als klankbord van de schooldirectie.Wat kan de MR voor u doen?

MR-vergaderingen zijn openbaar; ouders mogen deze altijd bijwonen.
Ouders kunnen ook van tevoren agendapunten inbrengen of via een MR-lid doorgeven.
Toehoorders bij een vergadering hebben geen spreekrecht, maar kunnen dit wel van
tevoren aanvragen bij de voorzitter van de MR.

De notulen zijn openbaar en door ouders en personeelsleden in te zien.
De gegevens van de MR zijn op school in te zien.