Medezeggenschapsraad (MR)


De medezeggenschapsraad (MR) is een beleidsorgaan.
Het beleid van de school is de manier waarop en met welke middelen de school haar doelen tracht te bereiken.
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is geregeld dat de MR moet bestaan uit een oudergeleding en
een personeelsgeleding, beide even groot.

Ze hebben gezamenlijke belangen, maar er zijn ook gescheiden bevoegdheden.
De MR heeft vijf rechten, te weten:
  1. recht op overleg
  2. initiatierecht
  3. informatierecht
  4. instemmingsrecht
  5. adviesrecht
Op elke school moet een MR zijn.

Bij ieder bestuur met meerdere scholen is er ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).
Deze Raad houdt zich vooral bezig met zaken die schooloverstijgend zijn.
In ons geval is dit ook zo geregeld; onze school hoort bij de OPO Hof van Twente.
Onze MR is weer vertegenwoordigd in de GMR.

OPO Hof van Twente heeft een medezeggenschapsreglement en - statuut waarin de hele
medezeggenschap is vastgelegd.

Lees hier wat de MR doet.

Lees hier wie in de MR van Obs Deldenerbroek zitten.